pic
pic
pic
pic
pic

صنایع لاستیک سازی اطلس

» پیشرو در صنعت لاستیک سازی خاورمیانه

اندازه گيري ويژگي لاستيك

 ويژگي  روش اندازه گيري
 مرجع ASTM
مرجع BS
مرجع ISO
سختي

 با درجه اندازه گرفته مي شود و بر اساس فرو رفتن يك سوزن درون لاستيك تحت يك بار مشخص به دست مي آيد مقياس هاي متداول سه مورد هستند.
IRHD {درجه بين المللي سختي لاستيك}، shore A ، shore D براي مواد سخت كه بيش از 90 shore A سختي داشته باشد .IRHD براي اغلب كاربرها ترجيح داده مي شود اما shore A  همچنان استفاده گسترده اي دارد

 D2240

D1415

 BS903

Part A26

ISO48

ISO1400

ISO1818

استحكام كششي
 با واحدهاي مختلفي اندازه گرفته مي شود و به صورت نيرو بر واحد سطح بيان مي شود يك آزمونه دمبل شكل استاندارد با سطح مقطع مشخص در اين آزمون كشيده مي شود
تا دو تكه شود نيروي مورد نياز براي انجام اين كار ضبط شده و به صورت نيرو بر واحد سطح بيان مي شود

 D214

 

BS903

partA2

 ISO37
افزايش طول  به طول در نقطه شكست اطلاق مي شود و بر اساس در صد طول اوليه <طول در حالت بدون تنش> بيان مي شود . براي مثال اگر لاستيكي به دو برابر طول اوليه خود پيش از شكست برسد افزايش طول آن100% خواهد بود.

 D214  

BS903

partA2
 ISO37
مدول  مدول بر اساس نيروي لازم براي كش آمدن يك لاستيك تا درصدي از قبل تايين شده طول اوليه آن مثل 100% و 200% و 300% {مدول در لاستيك غير خطي است} اندازه گرفته مي شود {البته نيرو بر واحد سطح است} اغلب به صورت زير نوشته مي شود.
يعني مدول در 3/0 mpa=100%} m100 0.3 mpa

 D214  

BS903

partA2
 ISO37
مانايي فشار  يك قطعه استوانه اي از لاستيك با ضخامت معين تا يك ارتفاع مشخص {معمولا 70 تا 75% طول اوليه آن } و در دماي تعريف شده براي يك دوره زماني مشخص فشرده مي شود.
مانايي فشار ارتفاع بازنگشته است و بر اساس درصدي از مقداري كه فشرده شده بود بيان مي شود

 D396  

BS903

partA6
 ISO815
مانايي دائم {مانايي كششي}  آزمونه اي باطول معين با درصدي از پيش اعلام شده براي يك دوره زماني كشيده شده ،سپس رها مي شود. مانايي فشار،ارتفاع باز نگشته است و بر اساس درصدي از مقداري كه فشرده شده بود بيان مي شود.

 D412  

BS903

partA5
 ISO/R2285
چگالي  چگالي بر اساس وزن بر واحد حجم تعيين مي شود و با وزن كردن نمونه در هوا و آب اندازه گرفته مي شود چگالي= وزن در هوا {وزن در هوا ، وزن در آب}

 -  

BS903

partA1

 

 ISO2781
جهندگي  جهندگي با تجهيزات آزمون استاندارد اندازه گرفته مي شود {كه شامل چندين نوع است مثل{ lukere bound,tripsomerter, Dunop} آزمونه اي استاندارد توسط يك چكش ضربه ميخورند و ميزان برگشت چكش اندازه گرفته مي شود اين وي‍‍ژگي با درصد طول حركت چكش ضربه زننده بيان مي شود.

 D1054

D2632

 

BS903

partA8
 ISO/R1767
مقاومت شيميايي  
اين مورد معمولا برا اساس تغيير در وي‍ژگي ها { نظير سختي ، استحكام و افزايش طول در نقطه شكست} بيان مي شود و بر اثر حضور مواد شيميايي در شرايط مشخص {شامل غلظت زمان و دما} حادث مي شود

 -  -  -
مقاومت در برابر حلالها
 مقاومت در برابر حلاله معمولا با اندازه گيري حجم لاستيك و به صورت درصد حجمي بيان مي شود {مثلا 100% نشان مي دهد كه حجم لاستيك در نتيجه قرارگيري در برابر حلال دو برابر شده است} 10% نشان مي دهداز حجم لاستيك كاسته شده است.
تغيير حجم با تعيين وزن نمونه در هوا و آب ،پيش و پس از قرارگيري در برابر حلال در شرايط مشخص و تعيين شده اندازه گرفته مي شود. نمونه معمولا كاملا در مايع غوطه ور مي شود . مقاومت حلالي معمولا به روشي مشابه با روش مواد شيميايي{كه در بالا ذكر شد} تعيين مي شود

 D471  

BS903

partA16
 ISO1817
مقاومت جوي  مقاومت جوي آزموني است كه به نسبت وابسته به موضوع كار است و بديهي است كه به وضوح شرايطي كه تحت آن ماده يا قطعه مورد نظر قرار مي گيرد ذكر شود.
يعني زمان جغرافيا ،زاويه و جهت در قرارگيري در برابر آفتاب اندازه گرفته شده و درصد تغيير بيان شود {البته به استثناي سخني كه معمولا بر اساس درجه ثبت مي شود}
تغييردر هر ويژگي را مي توان اندازه گرفت اما معمولترين ها عبارتند از سختي استحكام كشش  و...

 D1171  

BS903

partA53

partA54

 -
 مقاومت در برابر ازن  

ازن موجب ترك خوردن لاستيك مي شود. آزمونه ها معمولا اندكي تحت كرنش قرار ميگيرند. اين كار بر اي مثال با خماندن روي يك  ماهيچه كشيدن در حد 5% در شرايط ايسنا{ايستاتيك} در معرض يك جو كنترل شده كه داراي ازن {معمولا 50 pphm} انجام مي شود. اين تركها با كمك عكسهاي استاندارد اندازه گيري و يا توصيف و درجه بندي مي شوند. براي مثال مي گويند:با  برابر بزرگنمايي قابل مشاهده است.يا با چشم غير مسلح ديده مي شود. و يا نتايج به صورت مدت زمان لازم براي مشاهده يك درجه  خاص از ترك خوردگي يا به صورت ميزان ترك خوردگي مشاهده شده در يك دوره زماني خاص بيان مي شود.
 
 D1149

BS903

part A43

 ISO A43
 ويژگي هاي الكتريكي  

رسانايي و ضد الكتريسيته ساكن بودن لاستيك معمولا بر اساس اندازه گيري مقاومت الكتريكي آنها تعيين مي شود. اندازه گيري مقاومت الكتريكي آنها تعيين مي شود. اندازه گيري مرسوم از طريق ضخامت يك نمونه و با استفاده از الكترودهاي 25mm مربعي تحت فشار n45 و اعمال ولتاژ 500VDC در تقريبا 6MA انجام مي شود {انرژي هدر رفته در آزمونه حداكثر  به 3w مي رسد} سطح بايدپيش از اندازه گيري پاك شود. سطوح طرحدار بايد با يك محلول يا پوشرنگ رسانا خيس شوند . نتايج به اهم بايد ضبط شوند و شرايط آزمون نيز بايد درج شود.

 D991

D257

 BS2050  -
 استحكام پارگي  
استحكام پارگي از نيروي مورد نياز براي پاره كردن يك آزمونه استاندارد اندازه گرفته مي شود آزمونه هاي استاندارد به نحوي طراحي شده اند كه نقطه ضعف داشته باشند تا از آن جا پارگي بياندازد

 D624

BS903

partA3

 
  ISO A43
 مقاومت سايشي  
تعيين ويژگي سايشي لاستيك مشكل است  ماشين هاي سايش متفاوتي طراحي شده اند اما آنها نتايج يكساني نمي دهند مرسومترين ساينده ها عبارتند از Dupont و Dunlop و akron نتايج به صورت حجم از دست رفته به ازاي هر آزمونه استاندارد يا تفاوت حجم از دست رفته در قياس يا يك ماده معيار كه ميزان سايش آن معلوم است ابراز مي شود.
البته نمايه هايي از سايش نسبي نيز استفاده مي شود.

  D394  

BS903

partA9

 -
 
استحكام الكتريكي
 
 با قراردادن يك ديسك لاستيكي با ضخامت معين بين دو الكترود و افزايش تدريجي با مرحله اي ولتا‍ تا زماني كه شكست الكتريكي رخ دهد اندازه گرفته مي شود مقدار آن بر اساس ولت بر واحد ضخامت بيان مي شود {براي مثال  KV به ازاي هر ميليمتر يا V به ازاي هر 0.001 اينچ }

 D149  

BS903

partAc2

 

BS903

partAc4

 -
 
مقاومت شعله اي
 
آزمون هاي مقاومت شعله اي نيازمند سوخت و مشعلي {Burner} استاندارد است كه شعله اي با مشخصات معين بدهد نمونه لاستيكي در موقعيتي معين نسبت به شعله قرارداده مي شوند و پس از يكدوره افروزش مشخص برداشته مي شوند.
مدت زمان براي خود خاموش شوندگي لاستيك و همچنين جزيياتي راجع به پس گذاري {Afterglow} و هر نوع دره داغ بر آمده از نمونه در هر مرحله ضبط مي شوند . آزمونهاي پيچيده تر ديگري كه شامل تحليل داده هاي تف كافتي براي بررسي سميت است نيز موجود است.

 -  BS 2011
 
 لك اندازي
 
لك اندازي پوشه هاي آلي تكميل {organic fiinishes} با قراردادن نمونه لاستيك بر روي يك نمونه برداشته شده و پوشه تكميل آلي پاك و اعمال فشار براي يك دوره زماني در يك دماي مشخص اندازه گرفته مي شود . پس از آن نمونه  برداشته شده و پوشه تكميل براي بررسي شواهد لك يا تغيير رنگ مشاهده مي شود . مرسوم است كه توصيفي از هر نوع لكه مشاهده شده گزارش شود

 D926  

BS903

partAc2

   ISO 3865
 دماي كم  

روشهاي گوناگوني براي تعيين مشخصه هاي لاستيك در دماهاي كم استفاده شده است كه به طور كلي در دو گروه تقسيم بندي مي شوند
الف- اندازه گيري تردي {Brittleness} در دماهاي كم به كمك آزمون ضربه اي
ب- اندازه گيري مدول
 در دماهاي كم گيره آزمون هاي متفاوتي آنچنان كه در مشخصات مربوطه درج مي شود براي هر روش مورد نياز است ASTM D123 براي اندازه گيري ترددي است. BS 903PT A 13 و  ASYM D 1053 براي اندازه گيري مدول است.
دو روش آزمون ساده ، آزمون خمش و بازگشت {REtraction} است.
در آزمون خمش يك آزمون 100* 25 ميليمتر  روي يك ماهيچه كه معمولا قطر آن 10 برابر ضخامت آزمونه است {معمولا 25mm} خمانده ميشود اگر نمونه بدون ترك خوردن بخمد  ماده در آن دما منعطف فرش مي شود در  آزمون بازگشت ،نمونه كشيده شده و در اين هنگام تا زير دماي انتقال شيشه اي آزمونه سرد مي شود. {يعني دمايي كه در آن لاستيك صلب مي شود} سپس  دما به آرامي و يا پله اي بالا برده مي شود . دمايي كه در آن لاستيك خود را جمع مي كند {Retract} ضبط مي شود بايد توجه كرد كه كشپارها بهنگام سرد كردن از فاز لاستيكي به فاز چرمي مي روند  و پس از آن وارد فاز شيشه اي مي شوند روشهاي متفاوت به دليل حساسيت هاي مختلف نسبت به مرحله چرمي مي تواند منجر به اعداد متفاوتي شود
 

  D2138

 D1053

 D1329

 

BS903

partA25

BS903

partA29

BS5294

 

   ISO R/812

  ISO 2921

 پيرشدگي شتاب داده شده  
پيرشدگي گرمايي به طور گسترده اي به عنوان روشي براي ارزيابي وي‍ژگي هاي پيرشدگي در دراز مدت استفاده مي شود. سختي و آزمون كشش با آزمونه هاي دمبل شكل  در يك گرمخانه مجهز به سيستم تهويه هوا براي يك دوره مشخص زماني در يك دماي معين {7 روز ر 70c} قرار داده مي شوند سپس وي‍گي هاي آن بيش از آزمون پيرشدگي سنجيده مي شود درصد باقيمانده براي هر وي‍گي ضبط مي شود{تغيير در سختي به درجه ضبط مي شود}

  D573      ISO 188